• Elke twee maanden een box t.w.v. € 100,-
 • Maandelijks opzegbaar
 • Gratis verzending
 • Elke twee maanden een box t.w.v. € 100,-
 • Maandelijks opzegbaar
 • Gratis verzending

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bluxbox B.V.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Bluxbox BV
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10- Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Bluxbox winactie
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bluxbox BV;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Bluxbox BV in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Bluxbox BV: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bluxbox BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Bluxbox BV gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Bluxbox BV
Bluxbox B.V.
Daam Fockemalaan 22
3818 KG AMERSFOORT
Telefoonnummer: 085 – 0606 830 ma t/m do 09:00-17:00
E-mailadres: info@bluxbox.nl
KvK-nummer: 60683295
BTW-nummer: NL854014421BO1

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bluxbox BV en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen Bluxbox BV en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bluxbox BV zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bluxbox BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bluxbox BV niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Bluxbox BV de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
 • het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Bluxbox BV zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bluxbox BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bluxbox BV is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bluxbox BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Bluxbox BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
 4. Bluxbox BV kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bluxbox BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Bluxbox BV zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Bluxbox BV waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Bluxbox BV deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Bluxbox BV bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bluxbox BV retourneren, conform de door Bluxbox BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bluxbox BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Bluxbox BV kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Bluxbox BV dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Bluxbox BV producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bluxbox BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Bluxbox BV dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Bluxbox BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Bluxbox BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Bluxbox BV kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Bluxbox BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Bluxbox BV het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bluxbox BV zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Bluxbox BV.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bluxbox BV tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Bluxbox BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 12 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bluxbox BV te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Bluxbox BV behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Bluxbox winactie

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze Algemene voorwaarden voor deelnemers aan de Promotie zijn van toepassing op de Promotie die wordt aangeboden door het Bedrijf en zijn niet van toepassing op andere diensten die worden aangeboden door en / of overeenkomsten met het Bedrijf.
 2. Deelname aan de Promotie houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met deze Voorwaarden voor Deelnemers aan de Promotie, evenals met alle beslissingen die het Bedrijf neemt om ervoor te zorgen dat de Promotie soepel verloopt.
 3. Indien enige bepaling in deze Algemene voorwaarden voor deelnemers aan een actie nietig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De vennootschap zal de nietige bepaling vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk wettelijk rekening wordt gehouden met het doel en de reikwijdte van de oorspronkelijke bepaling.
 4. Het bedrijf kan op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden voor deelnemers aan de actie wijzigen, tenzij deze wijzigingen in het nadeel van de deelnemer zijn.

DEELNAME PROMOTIE

 1. Deelname aan de Promotie staat alleen open voor personen die in een van de volgende landen wonen: België en Nederland
 2. Deelnemers kunnen deelnemen aan de Promotie door zich te registreren voor de Promotie op de website en ermee akkoord te gaan de nieuwsbrief van het Bedrijf te ontvangen.
 3. Deelnemers kunnen hun kans op het winnen van de Promotie vergroten door vrienden uit te nodigen om deel te nemen aan de Promotie en/of door e-mailadressen van vrienden in te voeren. Elke uitnodiging vergroot de kans dat de deelnemer de Promotie wint.
 4. Deelname aan de Promotie is uitgesloten voor werknemers van de Onderneming en voor iedereen die op enigerlei wijze (op) directe wijze betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Promotie.
 5. Deelnemers onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.

PRIJZEN

 1. De deelnemer aan de Promotie maakt kans op een Bluxbox van de editie zoals die is bekendgemaakt in de voorwaarden van de winactie met een totale waarde van meer dan 100 Euro.
 2. De inhoud van deze Bluxbox bestaat uit de producten zoals die is bekendgemaakt in de voorwaarden van de winactie.
 3. Afbeeldingen en beschrijvingen zijn voor illustratieve doeleinden. De daadwerkelijke versies van de prijzen kunnen verschillen.
 4. Winnaars worden op onpartijdige en willekeurige wijze geselecteerd door een computersysteem en worden per e-mail op de hoogte gebracht. Over het resultaat kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Ruilen of retourneren van prijzen is niet mogelijk. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.

KOSTEN

 1. Om deel te nemen aan de Promotie worden geen extra communicatiekosten in rekening gebracht. Bovendien is er geen betaling of aankoop vereist voor deelname aan de actie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. De winnaar gaat ermee akkoord zich te gedragen in overeenstemming met alle toepasselijke gedragsregels van het bedrijf en / of andere betrokken derden op alle locaties van het bedrijf en / of derden.

RECHTEN VAN DE ONDERNEMING

 1. De Onderneming behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen en naar eigen goeddunken, deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Promotie als de deelnemer deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan de Promotie of enige andere wettelijk toepasselijke bepaling schendt.
 2. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om de promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving voortijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en / of de prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen als redelijkerwijs niet van het bedrijf kan worden verwacht dat ze zich aan de oorspronkelijke voorwaarden houden.
 3. In geval van kennis of vermoeden van overtredingen, fraude of misbruik heeft de onderneming het recht om deelname op te schorten en / of deelname ongeldig te verklaren, zonder opgaaf van reden.

PRIVACY

 1. Deelnemers garanderen dat de tijdens de deelnameprocedure verstrekte persoonsgegevens correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn. Het voorgaande is vereist om prijswinnaars zowel de prijs als de nieuwsbrief te kunnen sturen.

INFORMATIE, KLACHTEN EN VRAGEN

 1. Klachten of vragen over de Promotie, prijzen of deze Algemene voorwaarden voor Deelnemers aan de Promotie kunnen rechtstreeks naar de e-mail van het Bedrijf info@bluxbox.com worden gestuurd.
 2. Het bedrijf streeft ernaar om vragen en klachten binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht te beantwoorden.

 

 Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Bluxbox BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bluxbox BV, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Bluxbox BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bluxbox BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Bluxbox BV en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.